Yogateket Wiki

Yoga Sanskrit Ordlista

Posted on 2019-05-27Har du glömt någon betydelse? Hit kan du gå om du har missat någon benämning på sanskrit. Lär dig mer om begreppet yoga. Vad är ashtanga yoga? Vilka är de fem yamas? Du hittar svaren här. Några av orden har länkar så du kan läsa mer om dem. Om du saknar något eller vill veta mer om något så skriv till oss och vår sakkunniga tar upp ämnet.


A

Abhyasa: träning - aktiviteten träning

Acharya: lärare

Adwaita: En filosofi som säger att det inte finns någon uppdelning av medvetandet utan att detta består av en enda enhet.

Agni: eld

Aginisar kriya: en av shatkarmas inre reningar (reningsövningar)

Aham: jaget

Ahimsa: Icke-våld, icke-skadevållande, den första av fem yamas i Ashtanga-yoga

Ajapa japaspontan upprepning av mantrat 'soham'

Ajna chakra: energicentrum bakom pannan, även kallat mentalt centrum - det första av sju energicentra

Akasha: eter, rymd

Anahata chakra: energicentrum i området kring hjärtat, även kallat praniskt centrum - fjärde av sju energier

Amrita (”odödlig/odödlighet”): ett annat namn för den odödliga anden (see atman)

Ananda (”salighet”): tillstånd av fullkomlig glädje, vilket är en viktig kvalitet hos den yttersta Verkligheten

Anga (”gren”): en grundläggande del av yoga, så som asana, dharana, dhyana, niyama, pranayama, pratyahara, samadhi, yama, även kroppen.

Antar: inre, invändig

Antar dhauti: inre reningsteknik (shatkarma) inom yoga

Antar kumbhaka: Hålla kvar andan. Det steg i pranayama då man håller andan efter att ha andats in.

Antar mouna: inre tystnad - en meditationsövning

Anubhava: upplevelse, insikt

Ardhahalv

Asana (”sittplats”: en kroppshållning, den tredje grenen (anga) av Patanjalis åttagreniga väg (astha-anga-yoga), asana betydde från början endast meditationshållning, men den här aspekten av yoga har därefter i utvecklats betydligt inom hatha yoga

Ashta-anga-yoga, ashtanga-yoga ”(åtta-armad enhet”): Patanjalis åttagrenade yoga, som består av moralisk disciplin (yama), självbehärskning (niyama), hållning (asana), andningskontroll (pranayama), sinneshämmande, (pratyahara), koncentration (dharana), meditation (dhyana) och extas (samadhi), leder till befrielse (kaivalya)

Ashrama: en plats där människor bor och lever ihop enligt yogisk tradition

Ashwini mudra: en övning för att dra ihop ringmuskeln.

Atman (”ego”): det transcendentala Jaget, eller Anden, som är evigt och övermedvetet, vår sanna natur och identitet

Ayurveda, ("livsvetenskap"): en av Indiens traditionella medicinska läror, den andra är södra Indiens Siddha-medicin

Aum: se Om


B

Bahir: utanför, utsida

Bahiranga trataka: koncentrera sig (fästa blicken) på ett yttre ting, t. ex. en ljuslåga.

Bandha ("bindning/slaveri"): inre muskulösa "lås" som hjälper till att bygga upp och lyfta strategiska områden i kroppen, de tre främsta bandha är musklerna i bäckenbottnen (mula bandha), magmusklerna upp till diafragman (uddiyana bandha) och halsmusklerna (jalandhara bandha)

Bhagvad Gita: en del av det berömda hinduiska eposet ”Mahabharata”. Krischnas undervisning med hans lärjunge Arjuna vid inledningen av striden om Kurukshetra, med förklaringar till sannyasa yoga, karma yoga, bhakti yoga och jnana yoga.

Bhakti: hängivenhet

Bhakti yoga: Hängivenhetens yoga

Brahma ("han som vuxit sig ofantligt stor”): universums skapare, den första principen (tattva) som uppstått ur den yttersta Verkligheten (brahman)

Brahman ("det som vuxit sig ofantligt stort"): den yttersta Verkligheten

Buddha (”uppvaknad”): benämning på någon som nått upplysning (bodhi) och därmed inre frihet

Buddhi (”hon som är medveten, vaken”): det högre medvetanden, platsen för visdom (vidya, jnana)

C

Cakra or Chakra ("hjul"): bokstavligen ett hjul på en vagn, metaforiskt, ett av kroppen psyko-energiska centra. I buddhistisk yogitradition finns fem chakran, medan det i den hinduiska yogatraditionen finns sju eller fler chakran: mula-adhara-chakra (muladhara-cakra) vid slutet av ryggraden, svadhishthana-chakra vid könsorganen, manipura-chakra vid naveln, anahata-chakra vid hjärtat, vishuddha-chakra eller vishuddhi-chakra vid halsen, ajna-chakra mitt inne i huvudet och sahasrara-chakra högst upp på huvudet.

Chandra:  måne

Chandra namaskar: månhälsning

Chandra nadi: Mån kanal

Chidakasha: mental plats som finns framför ögonen när man blundar, precis bakom pannan

Chin mudra: handrörelse där pekfingret hålls längst ner mot tummen medan de andra tre fingrarna hålls raka


D

Danda: pinne

Danda dhauti: en rengöringsteknik (shatkarmas) som används för att rengöra matstrupen med en pinne.

Danta dhauti: teknik för rening av tänder

Dharana (”hålla”): koncentration, den sjätte grenen (anga) av Patanjalis åttagrenade yoga

Dharma: plikt, rättfärdig väg

Dhauti: den andra shatkarma: reningsteknik för ögon, öron, tunga, panna, matstrupe, magsäck, ändtarm och anus

Dhyana (”föreställa sig"): meditation, den sjunde grenen (anga) av Patanjalis åttagrenade yoga

Diksha: inledning från gurun

Drishti ("sikt/syn"): fokuspunkt för yogiskt blickande, till exempel punkten mellan ögonbrynen

Dosha: tre av kroppens ämnen, se kapha, pitta, vata

Dugdha neti: nasal irrigation or cleansing technique using milk rening av näsan med vätska eller mjölk

Duhkha (”dålig om utrymme för axlarna”): lidande, ett grundläggande tillstånd i livet orsakat av okunnighet (avidya) om vår sanna natur

Durga: gudinnan Durga, även kallad Shakti eller Devi, är universums beskyddande moder. Hon är en av de mest populära gudomarna inom tron, beskyddare av allt som är gott och harmoniskt i världen. Sittande på ett lejon eller en tiger kämpar den flerarmade Durga mot världens ondska.G

Ghrita neti: (rengöringsteknik av näsan) utförd med hjälp av ghee

Goraksha (”Beskyddare av kor”): traditionellt ansedd som den läromästare som grundade hatha yoga

Granthi (”knut”): någon av de tre vanliga blockeringar längs den centrerade energikanalen (sushumna-nadi) som förhindrar ormkraften (kundalini-shakti) att stiga uppåt. De tre knutarna är brahma-granthi (vid kroppens lägsta chakra), vishnu-granthi (vid hjärtat) och rudra-granthi (vid ögonbrynet som är det centrala)

Guna: naturen enligt tamas, rajas, sattwa

Guru (”han som är tung, väger mycket”): en andlig mentor


H

Hamsa (”svan/gåskarl”): avser inom yoga när andningen (prana) rör sig genom kroppen, själva medvetenheten (jiva) som drivs av andningen

Hatha Yoga (”Kraftfull yoga”): en betydande inrikting inom yoga, utvecklad av Goraksha och andra läromästare kring år 1000 e.Kr. där man lade vikt vid de fysiska aspekterna på energikanalerna, vanligast sett som (asana) och reningstekniker (shodhana) och även andningskontroll (pranayama).

Hatha-Yoga-Pradipika (”Ljus på Hatha Yoga”): en av de tre klassiska guiderna till hatha yoga, skriven av Svatmarama Yogendra på 1300-talet.


J

Jnana (”kunskap/vishet”): kan betyda antingen världslig kunskap eller kunskap bortom den här världen, beroende på sammanhanget.


K

Kaivalya (”isolering”): tillståndet av total frihet från vår villkorliga existens, enligt ashta-anga-yoga. I den icke-dualistiska (advaita) indiska traditionen kallas kaivalya moksha eller mukti (som betyder ”befria” från okunnighetens boja).

Karman, karma (”handling”): aktivitet, innefattande rituella handlingar, ”karmiska” konsekvenser av ens handlingar, ödet.

Karuna (”medkänsla”): allomfattande medkänsla, vishetens  inom buddhistisk yoga.

Kundalini-shakti (”slingrande kraft”): enligt Tantra och Hatha yoga den kraft som kommer från ormen eller den andliga kraft som existerar som en möjlighet på det lägsta psykoenergiska centrat (chakrat) i kroppen. (t. ex. mula-adhara-chakrat) som måste väckas och vägledas upp till chakrat vid hjässan (t. ex. sahasrara-chakrat) för att man ska nå fullkomlig upplysning.M

Mandala (”cirkel”): en cirkelform som symboliserar kosmos, varje mandala motsvarar en viss gudom.

Mantra (från verbet ”att tänka”): ett heligt ljud eller en helig fras, så som om, hum, eller om namah shivaya, som upprepas under meditation för att behålla koncentrationen.

Mudra (”sigill”): en handrörelse (som cin-mudra) eller en kroppsrörelse (som viparita-karani-mudra) som får dig att lättare fokusera och att koncentrera och samla dig under meditationen.


N

Nadi (”flöde”): en av cirka 72 000 hårfina kanaler genom vilka livskraften (prana) flödar.

Niyama (”[själv-]behärskning”): den andra grenen av Patanjalis åttagrenade väg, som i sin tur består av fem element: renhet (saucha), belåtenhet (samtosha), anspråkslöshet (tapas), lärande (svadhyaya) och hängivenhet till Gud (ishvara-pranidhana).

Namaste (”Jag bugar mig inför det gudomliga inom dig”): en artig hälsning inom hinduisk tradition, som uttalas under en lätt bugning och med handflatorna ihop framför hjärtat

Nyasa (”placera”): tantrisk övning med att ge livskraft (prana) åt olika kroppsdelar genom att röra eller tänka på respektive område i kroppen.


O

Om: det ursprungliga mantrat som symboliserar den yttersta Verkligheten och som inleder många olika mantran


P

Patanjali: Levde omkring år 150 e.Kr. och sammanställde Yoga Sutra, en guide till hur man ska leva för att gå framåt på den andliga vägen mot upplysning.

Prana (”liv/andning”): livet i allmänhet, livskraften som håller kroppen igång, andningen är det yttre tecknet på den inre förfinade livskraften

Pranayama (från prana och ayama, ”liv/förlängd andning”): andningskontroll, den fjärde grenen (anfa) av Patanjalis åttagrenade väg, i sin tur bestående av tre delar, medveten inandning (puraka), hålla andan (kumbhaka) och utandning (recaka).

Pratyahara ”(dra tillbaka”): att hämma känslorna, den femte grenen (anga) av Patanjalis åttagrenade väg.S

Samadhi (”sätta samman”): det extatiska eller enande tillstånd där den som mediterar blir ett med målet för meditationen, den åttonde och slutliga grenen (anga) av Patanjalis åttagrenade väg. Det finns flera olika typer av samadhi, den största skillnaden är den mellan samprajnata (medveten) och asamprajnata (övermedveten) extas. Endast asamprajnata kan lösa de karmiska faktorer som finns längst in i sinnet. Bortom båda dessa typer av extas finns upplysningen, som också ibland kallas sahaja-samadhi eller ett tillstånd av ”naturlig” eller ”spontan” extas, där den som utför yogan är övermedveten genom vakenhet, dröm och sömn.

Samsara ("sammanflöde"): den ändliga förändringens värld, i motsats till den yttersta Verkligheten (brahman eller nirvana)

Satya ("sanning/uppriktighet"): sanningen, en annan benämning på den yttersta verkligheten; också handlingen att vara sanningsenlig, vilken är en aspekt inom moralisk disciplin (yama)

Shakti (”kraft”): den yttersta Verkligheten i kvinnlig form, eller ena sidan av kraften hos det Gudomliga

Shiva ("Han som är god"): det Gudomliga; en gudom som yogautövare genom tiderna ansett som en arketypisk modell

Shodhana (”rengöra/rening”): en grundläggande syn på yogiska energikanaler, en sorts reningsmetoder inom Hatha yoga

Sutra (”tråd”): en aforism, en samling aforismer, exempelvis Patanjalis Yoga Sutra


Y

Yama (”behärskning/självbehärskning”): en moralisk disciplin, antingen kroppslig eller mental, den första grenen (anga) av Patanjalis åttagrenade väg.

Yoga (”att spänna/binda”): oftast tolkat som en enhet (av andning, kropp och sinne).Previous Upavistha Konasana - Sittande vidvinkelsposition

Comment / read all comments

Created